ชื่อ - นามสกุล :นายเสรี กาหลง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นิเทศการศึกษา